OBSŁUGA KLIENTA
WARUNKI KORZYSTANIA

Data wejścia w życie: 02.09.2020 r.

Witamy na stronie www.lamer.eu/pl/pl/

Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019698, NIP: PL 5260011173, REGON: 010128910, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 5.979.501,13 zł (dalej zwana „Estee Lauder”), zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami, naszymi ZASADAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI WARUNKAMI SPRZEDAŻY oraz innymi warunkami i zasadami polityki, które można znaleźć na naszej Stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”), które stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Odwiedzając lub korzystając z naszej Strony użytkownik potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, prosimy o opuszczenie Strony.

1. PRYWATNOŚC

Prosimy o zapoznanie się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, co pozwoli na lepsze zrozumienie naszych praktyk w zakresie kwestii ochrony prywatności.

2. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY

Za pośrednictwem Strony świadczymy następujące usługi:

  a) podajemy informacje o produktach oferowanych przez Estee na Stronie;
  b) prowadzimy bieżącą obsługę i utrzymanie konta oraz umożliwiamy użytkownikom założenie nowego konta;
  c) umożliwiamy składanie zamówień na produkty za pośrednictwem konta użytkownika;
  d) sprzedajmy produkty określone na Stronie;
  e) umożliwiany dodawanie ocen oraz opinii o produktach oferowanych na Stronie;
  f) umożliwiamy naszym klientom otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz je udostępniamy;
  g) umożliwiamy naszym klientom otrzymywanie newslettera;
  h) umozliwiamy naszym klientom skorzystanie z usługi Live Chat oraz video konsultacji.

Produkty i usługi dostępne na Stronie oraz wszelkie próbki dostarczane przez nas przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego.Korzystanie ze Strony, korzystanie z usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz kupowanie produktów poprzez Stronę wymaga zastosowania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostępu do sieci Internet oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez klienta:

  a) dowolna przeglądarka internetowa na urządzeniu z dostępem do Internetu np. Opera, Firefox, Chrome, itp.;
  b) strona internetowa jest zoptymalizowana pod względem rozdzielczości ekranu urządzenia;
  c) włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS); niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript lub Flash;
  d) w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
  e) minimalna rozdzielczość: 1280 x 800, zalecana rozdzielczość: 1280 x 800. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany technicznego sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną – jednakże zmiany takie nie będą mieć wpływu na prawa i obowiązki użytkowników ani negatywnego wpływu na jakość świadczonych przez nas usług.

Zwracamy szczególną uwagę, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Nieustannie podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie tych ryzyk dla Państwa. Stosujemy zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony internetowej – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych ryzyk. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

3. ZASADY POLITYKI I PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PRODUKTÓW

Aby zapoznać się z zasadami polityki i procedurami mającymi zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem tej Strony (jak np. realizacja zamówienia, wysyłka i obsługa, procedura zwrotów i wymiany), należy kliknąć i przejść do WARUNKAMI SPRZEDAŻY.

4. INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE

Staramy się jak najdokładniej opisywać produkty sprzedawane poprzez Stronę; jednakże nie gwarantujemy, że dokładana kolorystyka produktów widoczna Stronie produktów będzie odpowiadać w pełni rzeczywistym kolorom produktów, co spowodowane jest właściwościami sprzętu z jakiego korzysta Konsument podczas użytkowania Strony.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów na Stronie, będziemy starać się o jak najszybsze ich poprawienie. Strona może być zmieniana lub aktualizowana w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, o ile obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku poinformowania Konsumentów.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Z wyłączeniem Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej), wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, a także jej „wygląd graficzny”, w tym w szczególności znaki towarowe, logo, znaki usługowe, teksty, grafika, ikony przycisków, obrazy, klipy dźwiękowe, kompilacje danych i oprogramowania oraz ich kompilacja i organizacja (zwane łącznie „Treściami”) stanowią własność Estee Lauder, jej podmiotów powiązanych, partnerów i licencjodawców oraz są chronione przez prawo polskie, amerykańskie, jak również międzynarodowe, w tym przepisy prawa autorskiego i znaków towarowych. Nasze Treści nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób w żadnym celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Za wyjątkiem ograniczonych licencji określonych poniżej lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, Treści ani żadnej części Strony nie mogą być wykorzystywane, powielane, kopiowane, sprzedawane, modyfikowane ani w inny sposób wykorzystywane, w całości lub w części, w dowolnym celu, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Estee Lauder.

6. OGRANICZONE LICENCJE

Udzielamy ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji w zakresie dostępu i korzystania ze Strony do użytku osobistego. Niniejsza ograniczona licencja nie obejmuje prawa do:

  a) kadrowania lub stosowania technik kadrowania w celu załączenia Strony lub jej części,
  b) ponownej publikacji, redystrybucji, przesyłania, sprzedaży, licencjonowania lub pobierania Strony i/lub Treści (za wyjątkiem buforowania lub dla celów korzystania ze Strony),
  c) używania Strony i/lub Treści w sposób inny niż do użytku osobistego,
  d) modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego lub tworzenia utworów pochodnych bazujących na Stronie i/lub Treściach,
  e) gromadzenia informacji o koncie na rzecz użytkownika lub na rzecz osób trzecich,
  f) używania meta-tagów lub innych „ukrytych tekstów” korzystających z Treści, lub
  g) używania robotów, pająków, pełzaczy lub podobnych narzędzi służących do gromadzenia lub zdobywania informacji, jak również podejmowania innych działań, które mogą powodować nieuzasadnione obciążenia naszej infrastruktury informatycznej;

Użytkownicy są zobowiązani zachować bez żadnej modyfikacji wszelkie znajdujące się na Stronie lub do niej dołączone powiadomienia o prawach własności intelektualnej.

Udzielamy również ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji na tworzenie hiperlinków do strony głównej (homepage) naszej Strony wyłącznie dla użytku osobistego, niekomercyjnego. Strona internetowa zawierająca link do naszej Strony:

  a) może łączyć się z naszą Stroną, ale nie może powielać jej i/lub Treści;
  b) nie może implikować udzielenia przez nas autoryzacji danej strony bądź oferowanych za jej pośrednictwem usług i produktów;
  c) nie może zawierać nieprawdziwych informacji o relacjach z nami;
  d) nie może zawierać treści, które mogłyby być uznane za niesmaczne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nielegalne lub niewłaściwe dla określonych grup wiekowych;
  e) nie może przedstawiać nas ani naszych produktów lub usług w sposób nieprawdziwy, mylący, uwłaczający lub w inny obraźliwy lub budzący sprzeciw sposób ani łączyć nas z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami; oraz
  f) nie może zawierać linka do innej części Strony niż jej strona główna (homepage).

Wedle naszego wyłącznego uznania, możemy domagać się usunięcia linków do Strony i z chwilą otrzymania takiego żądania, należy niezwłocznie je usunąć oraz zaprzestać ich umieszczania do czasu uzyskania od nas osobnej, wyraźnej zgody na piśmie na ponowne zamieszczenie linków.

Każde nieuprawnione użycie Strony i/lub Treści automatycznie powoduje wygaśnięcie ograniczonych licencji określonych w punkcie 5, bez uszczerbku dla innych środków prawnych przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków.

7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Mając dostęp do Strony lub z niej korzystając, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz zamieszczonych na Stronie specjalnych ostrzeżeń i instrukcji dotyczących dostępu i użytkowania. Należy zawsze działać zgodnie z przepisami prawa, ustalonymi zwyczajami, a także w dobrej wierze. Nie można wprowadzać zmian ani modyfikacji Strony, Treści ani usług, które mogą pojawić się na Stronie, jak również w jakikolwiek sposób naruszać spójności bądź funkcjonowania Strony. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku zawinionego naruszenia jakichkolwiek obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego naruszenia straty i szkody wyrządzone Estee Lauder Polska, podmiotom powiązanym, partnerom i licencjodawcom.

8. KONTO UŻYTKOWNIKA

Możesz utworzyć konto na Stronie, jeśli ukończyłeś osiemnaście (18) lat. Aby dokonać zakupu produktów prezentowanych na Stronie, należy mieć ukończone 18 lat. Nie zakładaj konta, jeśli nie ukończyłeś 18-ego roku życia.

Aby zarejestrować Konto na Stronie należy podać adres e-mail stanowiący login oraz utworzyć hasło za pomocą którego, w powiązaniu z adresem e-mail będziesz logować się do Konta na Stronie, a także złożyć oświadczenia o akceptacji Polityki Prywatności (dalej: „Formularz Rejestracyjny”). Podczas rejestracji Konta na Stronie możesz także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera z informacjami handlowymi na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Po utworzeniu Konta istnieje możliwość uzupełnienia Twoich danych osobowych w zakładce „Profil Użytkownika”: gdzie można podać: imię nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, zatwierdzenie danych poprzez kliknięci przycisku „Aktualizuj”. Jednakże podanie ww. danych osobowych nie jest to konieczne do prawidłowej rejestracji Konta. Na etapie dokonywania zamówienia podanie danych osobowych koniecznych do dostarczenia zamówienia jest obowiązkowe.

W zakładce „Książka Adresowa” można wskazać adres, tj. ulica, numer domu, lokalu jeżeli jest, kod pocztowy miejscowość, nazwę firmy oraz numer telefonu. Podanie tych danych nie jest konieczne do założenia Konta, jednakże na etapie dokonywania zamówienia podanie ww. danych osobowych jest konieczne do finalizacji zamówienia i dostarczenia produktów.

Użytkownik odpowiada za utrzymywanie konta, nazwy użytkownika w postaci adresu e-mail i hasła w poufności, jak również za ograniczenie dostępu do komputera. Użytkownik odpowiada za podanie ważnych, pełnych, prawidłowych i zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania nam w procesie rejestracji nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd danych, nie będziemy w stanie świadczyć pewnych lub wszystkich usług na rzecz użytkownika. Informujemy, że stosujemy standardowe procedury walidacji danych pozwalające nam upewnić się, że dane takie jak numer telefonu, kod pocztowy, adres oraz wszystkie inne dane przekazane przez użytkownika, są zgodne ze strukturą zapisu takich danych stosowaną w Polsce. Ma to na celu upewnienie się, że dane przekazane przez użytkownika mogą być należycie wykorzystane do realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego koncie, pod nazwą użytkownika i/lub hasłem, wynikające z zawinionego działania lub zaniedbania użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane ważne, pełne, prawidłowe i zgodne z prawdą. W przypadku wejścia na Stronę i korzystania z niej w imieniu innej osoby, użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby do przestrzegania wszystkich Warunków umieszczonych na Stronie, a w przypadku, gdy użytkownik nie jest do tego upoważniony, sam zobowiązuje się przestrzegać Warunków oraz przyjąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezprawne korzystanie ze Strony lub Treści w wyniku takiego wejścia na Stronę lub korzystania z niej.

Konto użytkownika jest aktywowane po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego umieszczonego na Stronie.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie zakończenia procesu rejestracji użytkownika zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie. Konto użytkownika będzie zawierać dane klienta oraz informacje o zamówieniach. Użytkownik ma dostęp do swojego konta po zalogowaniu tj. wpisaniu nazwy użytkownika w postaci adresu e-mail i hasła.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia niniejszych Warunków, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem przyczyny.

Aby dokonać zakupów na stronie nie jest koniecznym zarejestrowania Konta. Zasady dokonywania zakupu bez rejestracji Konta są dostępne w Regulaminie Sprzedaży.

9. LINKI ZEWNĘTRZNE

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych powiązanych z naszą Stroną (bez względu na kierunek tego powiązania). Linki na Stronie umieszczono wyłącznie dla wygody i nie stanowią z naszej strony, jak również ze strony naszych podmiotów powiązanych lub partnerów, żadnych zapewnień co do zawartości tych stron internetowych, produktów i usług oferowanych za ich pośrednictwem oraz podmiotów je prowadzących. Wejście na strony internetowe powiązane z naszą Stroną odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żaden sposób nie odpowiadamy za sprawdzanie lub ocenę ofert zamieszczanych na tych stronach internetowych oraz nie udzielamy z tego tytułu żadnych zapewnień, jak również nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za działania, treści, produkty lub usługi prezentowane lub oferowane za pośrednictwem tychże stron internetowych, w tym w szczególności ich zasady polityki prywatności oraz regulaminy. Należy dokładnie zapoznać się z zasadami polityki prywatności oraz warunkami korzystania z tychże stron internetowych oraz innych odwiedzanych stron.

10. SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI I WYDARZENIA

Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, loterie i inne oferty), które mogą (a) podlegać warunkom, zasadom i/lub zasadom polityki, uzupełniającym niniejsze Warunki lub odrębnym od niniejszych Warunków; oraz (b) być oferowane przez nas lub osoby trzecie. Użytkownicy zostaną o nich poinformowani, a w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tych ofert, przyjmują do wiadomości, że będą podlegać tym dodatkowym lub niezależnym warunkom, zasadom i/lub zasadom polityki.

11. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

W przypadku przekazywania, przesyłania, wysyłania pocztą lub mailem lub udostępniania w inny sposób na Stronie danych, tekstów, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, grafiki, obrazów, plików wideo, wiadomości lub innych materiałów (dalej zwanych „Treściami użytkownika”), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za te Treści. Takie Treści użytkownika stanowią Materiały zdefiniowane w punkcie 10 Oznacza to, że nie my lecz dany użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika, które zamieszcza na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób na Stronie Treści użytkownika, które mają na celu:

  a) podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub składanie fałszywych oświadczeń lub wprowadzanie w błąd w inny sposób co do przynależności do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
  b) „prześladowanie” lub w inny sposób nękania, w tym propagowanie nękania, więzienia lub skrzywdzenia innych osób, w tym krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób; umyślnego naruszania obowiązującego prawo polskiego lub międzynarodowego;
  c) przesyłania w wiadomości e-mail, udostępniania, rozpowszechniania, dokonywania reprodukcji lub w inny sposób udostępniana wirusów lub złośliwego oprogramowania, programów, kodów, plików lub innych materiałów przeznaczonych do przerywania, zakłócania, modyfikowania, niszczenia lub ograniczania dowolnej części strony; i/lub
  d) angażowania lub tworzenia niechcianych lub nieautoryzowany materiałów reklamowych, handlowych czy marketingowych, w tym łańcuszki, masowe wysyłki lub wszelkie formy „spamu”.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest autorem lub w inny sposób nabył prawo do posługiwania się treści zamieszczonymi na Stronie . Użytkownik zgadzasz się nie angażować, nie pomagać ani zachęcać innych do przekazywania, przesyłanie, publikowanie, wysyłanie e-maili, udostępnianie, rozpowszechnianie, powielanie lub innego udostępnianiania Treści, które są:

  a) niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne;
  b) wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego lub powierniczego;
  c) o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd;
  d) za które użytkownik otrzymał odszkodowanie lub wynagrodzenie od osoby trzeciej; lub
  e) które naruszają prawa patentowe, do znaku towarowego, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa przysługujące jakiejkolwiek osobie.

Użytkownik udziela również ograniczonej i niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, udzielnianie dalszych licencji, adaptację, dystrybucję, wyświetlanie, publiczne wykonywanie, reprodukcję, przesyłanie, modyfikację, opracowanie i wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika, we wszystkich w mediach, w celu promocji produktów i marek Estee Lauder.

Nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy Treści użytkownika przekazywanych lub zamieszczanych na Stronie i w związku z tym nie gwarantujemy prawidłowości, integralności ani jakości Treści użytkownika, a także nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkowników, które mogą godzić w indywidualne odczucia innych Użytkowników.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje nam prawo do usunięcia lub zablokowania, według naszego wyłącznego uznania,Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub są bezprawne, jak również zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi i/lub zamknięcia konta w przypadku użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki lub prawa innych osób, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem przyczyny.

Usuwanie treści Użytkownika

Jeżli chcesz usunąć swoje Treści, takie jak oceny i komentarze zamieszczone na Stronie, skontaktuj się z nami przez e-mail i dołącz następujące informacje we wniosku o usunięcie: imię, nazwisko, nazwa użytkownika (jeśli dotyczy), adres e-mail powiązany ze Stroną, powód usunięcia postu oraz data (daty) postów, które chcesz usunąć. Możemy nie być w stanie przetworzyć Twojego żądania usunięcia, jeśli nie możesz nam dostarczyć takich informacji. Przetworzenie Twojego żądania usunięcia może potrwać do 10 dni roboczych.

12. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH ORAZ REKLAMACJE

Szanujemy własność intelektualną innych osób. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że materiały chronione prawem autorskim zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie maila lub pisemnego zawiadomienia na podane poniżej adresy do zgłaszania naruszeń i reklamacji; prosimy o podanie nam:

  a) danych umożliwiających identyfikację utworu (utworów) chronionego prawem autorskim, który zdaniem użytkownika został naruszony oraz potwierdzenie, że użytkownikowi przysługują prawa autorskie lub jest upoważniony do działania w imieniu osoby, której przysługują prawa autorskie;
  b) opisu materiału, który zdaniem użytkownika narusza prawa oraz informacji na temat lokalizacji tego materiału na Stronie;
  c) adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail użytkownika.

Osoba do, której nalezy kierować roszczenia w przypadku naruszenie praw autorskich to:
Marcin Fijałkowski
Baker & McKenzie Gruszczyński & Partners
Attorneys at Law LP
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel: + 48 (22) 445 31 00
fax: + 48 (22) 445 32 00
e-mail: warsaw@bakernet.com,
marcin.fijalkowski@bakermckenzie.com

Uwaga: powyższe informacje kontaktowe zostały podane wyłącznie w celu powiadomienia Estee Lauder, że materiał chroniony prawem autorskim mógł zostać naruszony. Wszystkie pozostałe zapytania i reklamacje dotyczące Strony powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o wadliwym działaniu Strony lub wystąpieniu kwestii, których dotyczy zgłoszenie użytkownika. W reklamacji prosimy podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, a o jej wynikach niezwłocznie powiadomimy na podane przez użytkownika dane kontaktowe. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów należy składać zgodnie z Warunkami sprzedaży dostępnymi na Stronie.

13. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków wynika z obowiązujących przepisów prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Strona jest prezentowana w „takim stanie, w jakim się znajduje”. Mimo podjęcia odpowiednich starań, nie możemy zapewnić, że korzystanie ze Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W związku ze sporami dotyczącymi Strony, wszystkie prawa i obowiązki, jak również wszystkie działania określone w niniejszych Warunkach podlegają przepisom prawa polskiego.

W razie zaistnienia sporu użytkownik ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, Warszawa, 00-015 e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl, strona: http://wiih.org.pl/, tel: 22 826 18 30. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

W zakresie, w jakim nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej naszych podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców zostaną naruszone przez użytkownika lub wystąpi zagrożenie ich naruszenia w jakikolwiek sposób lub mamy jakiekolwiek podstawy do złożenia powództwa, informujemy, że możemy mieć prawo domagać się zabezpieczenia roszczenia lub innych środków nakładanych przez właściwy sąd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) możesz, według własnego uznania, skierować roszczenia za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

15. ZGODA NA OTRZYMYWANIE ZAWIADOMIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ UMIESZCZENIE ICH NA STRONIE LUB WYSŁANIE MAILA

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas w postaci elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem maila lub poprzez umieszczenie zawiadomień na Stronie, wszelkich umów, zawiadomień, informacji oraz innej korespondencji (zwanych łącznie „Zawiadomieniami”), do których odnoszą się niniejsze Warunki. W celu wycofania zgody na otrzymywanie Zawiadomień drogą elektroniczną, W takim przypadku, wszelkie prawa przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym w szczególności ograniczone licencje, o których mowa w punkcie 6 niniejszych Warunków, wygasają automatycznie. Nie jesteśmy niestety w stanie zapewnić użytkownikom korzyści, jakie oferuje Strona bez ich zgody na otrzymywanie Zawiadomień drogą elektroniczną.

Zwracamy uwagę, iż zgoda na otrzymywanie Zawiadomień jest niezależna od zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Prawa użytkownika w odniesieniu do otrzymywania informacji handlowych zawarte są w naszej Polityce prywatności.

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Z chwilą rejestracji Konta użytkownika niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy nami na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zastępują i mają zastosowanie do wszystkich wcześniejszych ofert, umów i innej korespondencji. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Strony, zastosowanie mają również Regulamin Sprzedaży.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania, użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez link OBSŁUGA KLIENTA lub telefonicznie +48221047535 – w wyniku rozwiązania umowy Państwa konto zostanie przez nas niezwłocznie usunięte.

Użytkownik może również w dowolnej chwili odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może również złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypełniony formularz lub pisemne oświadczenie należy przesłać na adres Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa; oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć w innej formie (dane kontaktowe wskazano poniżej).

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Państwa konto zostanie usunięte. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie (usunięcie konta) pozostaje bez wpływu na realizację umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem naszej Strony.

W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie 14 dni od zawiadomienia, konto użytkownika zostanie przez nas usunięte.

Estee Lauder Poland ma prawo dokonywać zmian niniejszych Warunków z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Warunków do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług.

O ewentualnych zmianach niniejszych Warunków zostaną Państwo powiadomieni na adres e-mail podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany, mogą Państwo rozwiązać niniejszą umowę i/lub usunąć konto w sposób podany wyżej. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie modyfikacji niniejszych Warunków znajdzie zastosowanie wersja Warunków z dnia złożenia zamówienia przez klienta.

Żadnego postanowienia niniejszych Warunków nie należy interpretować jako tworzącego stosunek agencyjny, partnerski lub inną formę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy użytkownikiem a nami.

W przypadku, gdy zaniechamy żądania wykonania przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, pozostaje to bez wpływu na nasze pełne prawo do żądania takiego wykonania w późniejszym czasie, a zaniechanie przez nas żądania usunięcia naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza ani nie może być uznane za zrzeczenie się samego prawa do żądania usunięcia naruszenia postanowienia. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub postanowienie uznane zostanie za takie na mocy decyzji odpowiedniego sądu lub sądu polubownego, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność całości Warunków, a niniejsze Warunki zostaną odpowiednio zmodyfikowane przez organy orzekające, tak aby odzwierciedlały one w możliwie najszerszym stopniu pierwotny zamiar stron.

Wyżej określone warunki korzystania ze strony www.lamer.eu/pl/pl/ oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem wchodzą w życie w dniu 02.09.2020 r. i mają zastosowanie do usług świadczonych za pośrednictwem Strony począwszy od tej daty.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt mailowy lub kontakt telefoniczny pod numerem +48221047535 (cena za połączenia zgodna ze stawkami operatora).

Copyright © La Mer Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (USUNIĘCIE KONTA)

Adresat: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskej 44, 02-672 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym rozwiązuję/rozwiązujemy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci konta użytkownika na stronie internetowej www.lamer.eu/pl/pl/, prowadzonego pod nazwą użytkownika (należy wpisać adres e-mail będący loginem do Konta):__________________ ______________________

Do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z momentem dojścia do Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, niniejszego oświadczenia użytkownika o rozwiązaniu umowy. Z chwilą rozwiązania umowy wszystkie dane z Konta wraz z samym Kontem zostaną usunięte, z wyłączeniem danych związanych ze sprzedażą produktów, do przechowywania, których Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego. Jeśli do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dojdzie w trakcie realizacji umowy sprzedaży produktów, dostawa zamówionych produktów zostanie dokonana. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty ceny za zamówione produkty.

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):_____________________________
Data:__________________________
(*)niepotrzebne skreślić

W przypadku jakichkolwiek niezgodności między polską i angielską wersją niniejszych Warunków, pierwszeństwo niniejszych Warunków ma wersja polska.