Warunki korzystania z witryny internetowej

Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2017

Witamy na stronie www.lamer.eu („Strona”).

Strona należy i jest prowadzona przez Estée Lauder Cosmetics Limited (spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 00659213 z siedzibą w One Fitzroy, 6 Mortimer Street, Londyn, W1T 3JJ) („my”, „nas/nam” lub „nasze” i formy pochodne) z naszych biur w Constellation House, 3 Kites Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, PO14 4FL, Wielka Brytania, z wyłączeniem wszelkiej innej lokalizacji. Nasz numer telefonu to 00800 91009299, natomiast adres e-mail: CustomerService@cs.lamer.eu. Nasz numer ewidencyjny VAT to GB 193-0816-58.

Wszelkie tłumaczenie niniejszej strony (bądź jej części) na język inny niż angielski służy wyłącznie dla wygody naszych klientów i nie sugeruje, że Strona jest prowadzona z jakiejkolwiek innej lokalizacji lub kraju.

Zapewniamy Ci dostępne na Stronie usługi na podstawie następujących warunków („Warunki korzystania”).

Prosimy o uważne przeczytanie poniższego oświadczenia (obok Polityki w zakresie prywatności i plików cookie) w celu zapoznania się z naszymi opiniami oraz praktykami w kwestii danych osobowych oraz sposobu obchodzenia się z nimi. Odwiedzając tę Stronę, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszych Warunkach korzystania.

Zaznaczamy, że w przypadku wejścia na nasze regionalne witryny (np. http://www.cremedelamer.de lub https://www.cremedelamer.fr) podlegasz warunkom obowiązującym dla danej witryny regionalnej i sugerujemy zapoznanie się z odpowiednim regulaminem.

 

1. Korzystanie z naszej Strony

Planujemy regularnie aktualizować naszą Stronę, w związku z czym możemy w dowolnej chwili zmienić jej treść. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej Strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

 

2. Ograniczone licencje

 • 2.1 W odniesieniu do wszystkich treści dostępnych na Stronie, w tym m.in. tekstu, grafiki, logotypów i przycisków, udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie ze strony na użytek osobisty. Ograniczona licencja nie obejmuje prawa do: (i) ramkowania lub wykorzystywania technik kadrowania w celu ujęcia Strony lub którejkolwiek z jej części; (ii) modyfikowania lub pobierania Strony lub jej zawartości (za wyjątkiem buforowania lub gdy jest to niezbędne w celu wyświetlenia treści); (iii) wykorzystywania Strony lub jej Zawartości (zgodnie z poniższą definicją) w celu innym niż osobisty użytek; (iv) tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Strony lub jej Zawartości; (v) gromadzenia informacji o koncie na korzyść innego podmiotu; (vi) wykorzystywania metaznaczników lub wszelkiego innego „tekstu ukrytego” z naszą nazwą lub Znakami towarowymi (zgodnie z poniższą definicją); lub (vii) używania informatycznych robotów, pająków, szperaczy lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych, lub podejmowania dowolnych innych działań, które mogą stanowić nieuzasadnione obciążenie dla naszej infrastruktury.
 • 2.2 Udzielamy Ci również ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na utworzenie hiperłącza do Strony głównej wyłącznie na swój osobisty, niekomercyjny użytek. Strona internetowa linkująca na naszą Stronę (i) może linkować do naszej Zawartości, lecz nie może jej replikować; (ii) nie może implikować, że aprobujemy taką stronę internetową lub jej usługi bądź produkty; (iii) nie może błędnie przedstawiać swojej relacji z nami; (iv) nie może zawierać treści, które można by uznać za nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe lub kontrowersyjne, oraz może zawierać wyłącznie treści zgodne z prawem i odpowiednie dla każdego wieku; (v) nie może przedstawiać nas, lub naszych produktów bądź usług, w fałszywy, mylący, uchybiający lub obraźliwy bądź niewłaściwy sposób, lub kojarzyć nas z niepożądanymi produktami, usługami bądź opiniami; (vi) nie może wykorzystywać żadnego Znaku handlowego bez wyraźnego zezwolenia na piśmie; i (vii) nie może linkować do żadnej podstrony na Stronie innej niż strona główna. Wedle własnego uznania możemy zażądać usunięcia jakiegokolwiek linku do Strony, a po otrzymaniu stosownego wniosku zobowiązujesz się do natychmiastowego usunięcia takiego łącza. Nieautoryzowane korzystanie przez Ciebie ze Strony powoduje wygaśnięcie ograniczonej licencji opisanej w niniejszym punkcie 2, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przewidzianych prawem środków naprawczych.

 

3. Twoje zobowiązania i obowiązki

Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony, zobowiązujesz się do stosowania się do niniejszych Warunków korzystania oraz specjalnych ostrzeżeń lub instrukcji dotyczących dostępu lub korzystania zamieszczonych na Stronie. Zobowiązujesz się do stałego przestrzegania prawa i zwyczajów oraz do postępowania w dobrej wierze. Nie możesz dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji Strony ani dowolnej Zawartości bądź usług, które mogą pojawić się na Stronie i nie możesz w żaden sposób naruszać integralności ani działania Strony. Bez ograniczenia generalnego charakteru dowolnego innego postanowienia niniejszych Warunków korzystania, jeśli wskutek zaniedbania lub celowo nie dotrzymasz któregokolwiek ze zobowiązań przedstawionych w niniejszych Warunkach korzystania (w tym w Polityce prywatności), w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody, które mogą być tym spowodowane dla nas lub naszych oddziałów, partnerów lub licencjodawców.

 

4. Twoje konto

Ponosisz odpowiedzialność za dopilnowanie, by informacje osobowe, które musisz podać przy rejestracji były zgodne z prawdą, precyzyjne i aktualne we wszystkich aspektach. Zapoznaj się w naszej Polityce w zakresie prywatności i plików cookie z zasadami dotyczącymi obchodzenia się z danymi osobowymi.

Ponosisz odpowiedzialność za dopilnowanie aktualności informacji osobowych, które nam podajesz. Jeśli Twoje informacje osobowe ulegną zmianie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym poprzez kontakt z Działem obsługi klienta pod poniższym numerem (poniedziałek–piątek w godz. 9:00–20:00, sobota w godz. 9:00–12:00; Z wyjątkiem dni wolnych od pracy) +800-55111770 (wszystkie kraje z wyjątkiem Włoch), +800-125594 (Włochy) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres CustomerService@cs.lamer.eu.

Alternatywnie, możesz zaktualizować swoje dane na portalu z kontem na podstronie „Moje konto”.

Ponosisz odpowiedzialność za zachowane poufności swojego konta oraz hasła, jak również za podjęcie wszelkich uzasadnionych środków w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Twojego konta. W pełnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania mające miejsce na Twoim koncie lub przy użyciu Twojego hasła. Jeśli masz powód przypuszczać, że Twoje hasło poznała inna osoba lub może być wykorzystane w nieautoryzowany przez Ciebie sposób, prosimy o niezwłoczny kontakt. Jeśli zapomnisz swojego hasła, zresetujemy je na Twoje żądanie i prześlemy na adres e-mail podany przy rejestracji. Twoje konto może zostać usunięte w dowolnym momencie poprzez kontakt z Działem obsługi klienta pod następującym numerem (poniedziałek–piątek w godz. 9:00–20:00, sobota w godz. 9:00–12:00. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy) +800-55111770 (wszystkie kraje z wyjątkiem Włoch), +800-125594 (Włochy) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres CustomerService@cs.lamer.eu.

Zobowiązujesz nie podszywać się pod inną osobę ani podmiot oraz nie używać fałszywego nazwiska ani nazwiska, którego nie masz prawa używać. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub do zamknięcia konta bez uprzedniego powiadomienia (o ile przepisy nie stanowią inaczej), jeśli dopuścisz się naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub jeśli zdecydujemy, wedle własnego uznania, że uczynienie tego leży w naszym najlepszym interesie.

 

5. Własność intelektualna

Wszystkie treści dostępne na Stronie, w tym m.in. tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, kompilacje danych oraz oprogramowanie i kompilacje tegoż (łącznie „Zawartość”) są własnością naszą lub naszych oddziałów, partnerów lub licencjodawców i podlegają ochronie na mocy praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i globalnie. Znaki handlowe, logotypy i znaki usług wyświetlane na Stronie (łącznie „Znaki handlowe”) są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami La Mer Technology, Inc. oraz oddziałów, licencjodawców lub partnerów firmy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, oraz podlegają ochronie na mocy amerykańskich i międzynarodowych przepisów dotyczących znaków tego typu. Wszystkie pozostałe Znaki handlowe nienależące do La Mer Technology, Inc. oraz oddziałów, partnerów lub licencjodawców firmy, które występują na Stronie są własnością ich poszczególnych właścicieli, którzy mogą, lecz nie muszą być z nami stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez nas.

Za wyjątkiem przypadków przedstawionych w ramach ograniczonej licencji w sekcji 2 powyżej, lub wymogów obowiązujących przepisów, ani zawartość, ani Znaki handlowe bądź dowolna inna część Strony nie może być wykorzystywana, reprodukowana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, wyświetlana/otwierana, modyfikowana ani w inny sposób nadużywana, częściowo lub w całości, do żadnego celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

6. Linki stron trzecich

Nie jesteśmy odpowiedzialni za treści jakichkolwiek witryn spoza Strony ani za inne strony, linkowane przez Stronę lub linkujące do niej. Łącza dostępne na Stronie podane są jedynie dla ułatwienia i nie sugerują aprobaty naszej, naszych oddziałów lub partnerów dla danej treści, produktu, usługi lub dostawcy. Z linków prowadzących na lub z witryn spoza Strony lub inne strony korzystasz na własne ryzyko. W żaden sposób nie jesteśmy odpowiedzialni za zbadanie lub ocenę i nie udzielamy gwarancji dla oferty, witryn spoza strony lub jakichkolwiek innych stron, do których lub z których linki prowadzą na naszą Stronę, ani nie przyjmujemy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za działania, treści, produkty lub usługi z takich stron i witryn, w tym m.in. za ich oświadczenia w kwestii prywatności oraz regulaminy. Należy starannie zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności wszelkich witryn spoza Strony oraz innych odwiedzanych stron.

 

7. Przesyłane materiały

 • 7.1 Naszą polityką jest odrzucanie spontanicznych sugestii i pomysłów. Wszelkie zapytania, opinie, sugestie, pomysły lub inne informacje przekazywane nam przez Ciebie na prośbę lub z własnej inicjatywy (łącznie „Przesyłane materiały”) będą traktowane jako nieautorskie i niepoufne. Na podstawie postanowień naszej Polityki prywatności, przekazując lub zamieszczając dowolne Przesyłane materiały, udzielasz nam tym samym niewyłącznego, bezpłatnego, nieograniczonego czasowo, zbywalnego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do wykorzystywania, reprodukowania, modyfikacji, adaptacji, publikowania, sprzedawania, przydzielania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybuowania i wyświetlania dowolnych Przesyłanych materiałów w dowolnej formie, na dowolnym nośniku, w dowolnej technologii, znanej teraz lub opracowanej w przyszłości, samodzielnie lub jako część innych dzieł. Potwierdzasz także, że przesyłane przez Ciebie materiały mogą nie zostać zwrócone i że możemy użyć Przesłanych materiałów oraz wszelkich pomysłów, koncepcji lub wiedzy fachowej zawartej w nich do dowolnego celu, w tym m.in. do opracowania, wyprodukowania, dystrybucji i marketingu produktów.
 • 7.2 Przekazując Przesyłane materiały, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz prawa do Przesyłanych materiałów. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że przesyłane materiały nie stanowią ani nie zawierają wirusów oprogramowania, oferty komercyjnej, listów łańcuszkowych, masowych e-maili ani żadnej formy „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać nas w błąd odnośnie do pochodzenia Przesyłanych materiałów. Zgadasz się zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub mającymi związek z Przesyłanymi materiałami w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.
 • 7.3 Transmitując, przesyłając, wysyłając pocztą zwykłą, pocztą e-mail lub w inny sposób udostępniając dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, materiały dźwiękowe, fotografie, grafikę, obrazy, filmy, wiadomości lub inne materiały („Treści użytkownika”) na Stronę, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za tego typu Treści użytkownika. Takie treści użytkownika uznawane są za Przesyłane materiały na podstawie punktu 7. Oznacza to, że strony trzecie, a nie my, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika zamieszczane przez nie na Stronie. Zgadzasz się nie angażować się ani nie wspierać bądź zachęcać innych do angażowania się w transmitowanie, przesyłanie, zamieszczanie, przesyłanie pocztą e-mail lub udostępnianie w inny sposób na Stronie Treści użytkownika, (a) które są niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowią groźby, lżenie, nękanie, czyn niedozwolony lub zniesławienie, są wulgarne lub obsceniczne, mają charakter pornograficzny, oszczerczy bądź naruszają prywatność innej osoby, wyrażają nienawiść lub są naganne ze względów rasowych, etnicznych lub innych; (b) do których udostępniania nie masz prawa na podstawie dowolnych przepisów lub innych relacji o charakterze umownym lub powierniczym; (c) o których wiesz, że są fałszywe, niedokładne lub mylące; (d) za które otrzymałeś(-aś) rekompensatę lub wynagrodzenie od dowolnej strony trzeciej; lub (e) które naruszając dowolny patent, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własnościowe jakiejkolwiek strony. Ponadto zgadzasz się nie transmitować, przesyłać, zamieszczać, przesyłać pocztą e-mail lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek wirusy oprogramowania, nieproszone i nieautoryzowane reklamy, ofertę lub materiały promocyjne, w tym listy łańcuszkowe, masowe e-maile lub jakąkolwiek formę „spamu”. Dodatkowo zgadzasz się: (i) nie podszywać się pod żadną osobę ani podmiot, ani fałszywie stwierdzać bądź w inny sposób mylnie przedstawiać swoją relację z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; (ii) nie „nachodzić” ani w inny sposób nękać, w tym popierać nękania innej osoby, więzić ani krzywdzić jakiejkolwiek strony trzeciej, włączając w to krzywdzenie w jakikolwiek osób nieletnich; (iii) nie podrabiać nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek Treści użytkownika; (iv) intencjonalnie ani nieintencjonalnie nie naruszać jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów; ani (v) nie gromadzić i nie przechowywać danych na temat innych użytkowników umożliwiających identyfikację osobową.
 • 7.4 Nie aprobujemy ani nie kontrolujemy Treści użytkownika transmitowanych lub zamieszczonych na Stronie, w związku z czym nie gwarantujemy dokładności, integralności ani jakości Treści użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości, że korzystając ze Strony, możesz narażać się na Treści użytkownika, które są dla Ciebie obraźliwe, nieprzyzwoite lub naganne. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek Treści użytkownika, w tym m. in. za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek Treściach użytkownika, ani za jakiekolwiek straty bądź szkody dowolnego rodzaju poniesione przez Ciebie w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści użytkownika transmitowane, przesyłane, zamieszczane, przesyłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Strony.
 • 7.5 Potwierdzasz, że mamy prawo (lecz nie obowiązek), wedle własnego uznania odmówić zamieszczenia lub usunięcia dowolnych Treści użytkownika oraz zastrzegamy sobie prawo do zmiany, streszczenia lub usunięcia dowolnych Treści użytkownika. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego postanowienia ani jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków korzystania, mamy prawo usunąć dowolne Treści użytkownika, które naruszają te Warunki korzystania lub są w inny sposób niewłaściwe, oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy wyświadczenia usługi oraz/lub do zamknięcia kont bez uprzedniego powiadomienia jakimkolwiek użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Warunki korzystania lub naruszają prawa innych.

 

8. Oświadczenia i zapewnienia; ograniczenie odpowiedzialności (w związku z korzystaniem ze Strony)

Postanowienia bieżącej sekcji 8 odnoszą się do korzystania z wyłącznie tej Strony i nie wpływają na ustawowe prawa konsumentów ani jakiekolwiek inne prawa udzielane przez nas w związku z zakupem naszych towarów na tej Stronie (w tym na podstawie naszych Ogólnych warunków sprzedaży produktów online).

 • 8.1 Materiały wyświetlane na naszej stronie oferowane „w stanie takim, w jakim są”, bez żadnych gwarancji, warunków ani poręczeń co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my oraz członkowie naszej grupy spółek, jak również strony trzecie powiązane z nami wyraźnie wykluczamy:
  • (a) wszelkie warunki, gwarancje i inne uwarunkowania, które mogą być w inny sposób implikowane przez prawo stanowione, zwyczajowe lub prawo słuszności.
  • (b) wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty bądź szkody poniesione przez któregokolwiek użytkownika w związku z nasza stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania, lub wynikami korzystania z naszej strony, jakichkolwiek stron internetowych powiązanych z nią linkami oraz jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:
   • (i) utratę dochodów lub przychodów;
   • (ii) utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;
   • (iii) utratę zysków lub kontraktów;
   • (iv) utratę przewidywanych oszczędności;
   • (v) utratę danych;
   • (vii) zmarnowany czas zarządzania lub czas biurowy; oraz
   • (viii) jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju, bez względu na sposób wynikania oraz bez względu na to, czy są spowodowane przez delikt (w tym zaniedbanie), złamanie umowy lub przez inne przyczyny, nawet jeśli są do przewidzenia, pod warunkiem że warunek ten nie zapobiega wysuwaniu roszczeń za straty lub szkody wobec własności materialnej lub wszelkich innych roszczeń za bezpośrednie straty finansowe, które nie są wykluczone przez którąkolwiek z opisanych powyżej kategorii.
 • 8.2 Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania ani na naszą odpowiedzialność za oszukańcze fałszywe przedstawienie lub nieprawdziwe przedstawienie fundamentalnej kwestii, ani też jakąkolwiek inną odpowiedzialność prawną, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązujących przepisów.

 

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa chronić nas, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć wobec jakichkolwiek strat, szkód lub kosztów, w tym uzasadnionych honorariów prawników, wynikających z jakichkolwiek roszczeń, działań bądź żądań stron trzecich wskutek nieautoryzowanego korzystania przez Ciebie ze Strony. Zgadzasz się również w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty, łącznie z uzasadnionymi honorariami prawników, wynikające z korzystania przez Ciebie z informatycznych robotów, pająków, szperaczy lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych, lub z dowolnych innych podejmowanych przez Ciebie działań, które generują nieuzasadnione obciążenie dla naszej infrastruktury.

 

10. Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych Warunków korzystania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem CustomerService@cs.lamer.eu lub napisz do nas, kierując pismo do Działu obsługi klienta online na adres: La Mer Online Customer Services, Constellation House, 3 Kite’s Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, Hants, PO14 4FL.

 

11. Zmiany w warunkach korzystania

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach korzystania w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie tychże zmian na Stronie i poinformowanie Cię o nich. Wszelkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po opublikowaniu na stronie. Dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony stanowi akceptację wszystkich Warunków korzystania ze strony. Niezależnie od uprzedniego powiadomienia, możemy uchylić dowolne prawa przysługujące na podstawie niniejszych Warunków korzystania ze strony. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zastosowania się do orzeczenia o uchyleniu prawa lub do innej instrukcji, m.in., stosownie do danego przypadku, poprzez zaprzestanie jakiegokolwiek korzystania ze Strony.

 

12. Klauzula o niezrzekaniu się praw

Żaden przypadek nieskorzystania bądź opóźnienia w skorzystaniu przez nas z któregokolwiek z naszych praw, narzędzi naprawczych, pełnomocnictw lub przywilejów na mocy niniejszych Warunków ani żadne interakcje między nami nie mogą być interpretowane ani działać jako zrzeczenie się praw, podobnie jak żaden przypadek pojedynczego ani częściowego skorzystania z dowolnego prawa, środka naprawczego, upoważnienia lub przywileju nie wyklucza któregokolwiek innego ani dalszego przypadku skorzystania z nich lub wykonania dowolnego innego prawa, środka naprawczego, pełnomocnictwa lub przywileju z naszej strony.

 

13. Prawo, jurysdykcja i język

Niniejsza Strona, wszelkie znajdujące na niej treści oraz zawarte przez Ciebie umowy w wyniku korzystania z tej Strony podlegają prawu angielskiemu. Wyjątek stanowią te sytuacje, w których ochronę zapewniają Ci przepisy prawa kraju, w którym mieszkasz, bez możliwości odstąpienia od ich zastosowania. Uzyskując dostęp do Strony, wkraczasz na terytorium Anglii oraz wspólnie z Tobą zgadzamy się podporządkować się jurysdykcji sądów Anglii i Walii w celu rozstrzygania wszelkich sporów (za wyjątkiem przypadków, gdy inna jurysdykcja nakazuje zastosowanie swoich przepisów w ramach polityki publicznej). Wszelkie umowy pomiędzy Tobą a nami zawierane są w języku angielskim, nawet jeśli ta podstrona lub którekolwiek części Strony internetowej zostały przetłumaczone dla ułatwienia na inny język.